Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z o.o., spółki jawnej i spółki komandytowej w sposób uproszczony – przez internet (tzw. „S24”).

Zawarcie umowy spółki z o.o., jawnej lub komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy dostępnego na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ta metoda rejestracji spółki nie wymaga sporządzania umowy spółki z o.o. i komandytowej u notariusza, ani też obowiązku osobistego stawiennictwa się w sądzie rejestrowym.

Jest to tryb odpowiedni dla przedsiębiorców szukających możliwości szybkiego założenia spółki o nieskomplikowanej konstrukcji. Należy jednak pamiętać, że w trybie S24 wspólnicy mogą wnieść przy zakładaniu spółki jedynie wkłady pieniężne, wkłady niepieniężne mogą zostać zgłoszone po wpisie spółki do KRS na zasadach ogólnych.