Adwokat Agnieszka Kurczuk-SamodulskaNowe wydanie zawiera analizę zmian w przepisach kodeksu cywilnego, dotyczących między innymi:
– prokury łącznej,
– ostatnich zmian dotyczących form czynności prawnych – w tym nowej formy elektronicznej,
– zawierania umów o roboty budowlane, w tym zasad wyrażania zgody przez inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, powstawania odpowiedzialności solidarnej, a także zasad zawierania umów pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcami.

W nowym wydaniu zwracamy uwagę na nowe regulacje wprowadzone ustawą o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich oraz zmiany dotyczące reklamacji przewidziane w ustawie o prawach konsumenta.
Analizujemy także rozwiązania wynikające z przepisów ustawy o Prokuratorii Generalnej i ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym (w odniesieniu do czynności prawnych, których stroną jest Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna oraz czynności dotyczących mienia państwowego).
W rozdziale dotyczącym wspólnot mieszkaniowych omówiono na czym polegają różnice pomiędzy umową powierzającą zarząd nieruchomością wspólną oraz umowę zarządzania nieruchomością, a także scharakteryzowano wprowadzone we wrześniu 2017 roku wymogi dotyczące zarządców nieruchomości.

Książka dostępna jest pod linkiem:
https://www.ksiegarnia.beck.pl/16817-umowy-gospodarcze-w-przykladach-i-wzorach-agnieszka-kurczuk-samodulska